Home » Cirkulær Økonomi » Udbygningen af biogasproduktionen risikerer at gå i stå
Biogas

Udbygningen af biogasproduktionen risikerer at gå i stå

Foto: Getty
avatar

Bruno Sander Nielsen

Sekretariatsleder i Foreningen Biogasbranchen

Siden 2012 er det gået hastigt fremad med biogasproduktionen i Danmark, men snart kan udviklingen risikere at gå i stå, advarer Foreningen Biogasbranchen.

Den danske biogasproduktion har taget et stort spring siden 2012, hvor et energiforlig satte gang i udbygningen. I 2012 blev der produceret 4,6 petajoule (PJ) biogas, og i 2018 var tallet over 14 PJ. Det svarer til cirka 15 procent af naturgasforbruget.

I 2020 forventer man, at biogasproduktionen vil være på 20 PJ, men derefter risikerer udviklingen at gå i stå. Det mener Foreningen Biogasbranchen, som repræsenterer aktører med interesse i biogas.

”Det skyldes, at man med energiforliget fra 2018 har valgt at udfase tilskudsordningen til biogasproduktionen. Det betyder, at det bliver sværere for nye aktører at komme ind på markedet, hvilket vil bremse udbygningen med biogas,” siger Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder i Foreningen Biogasbranchen.

Biogas bidrager til den grønne omstilling

Biogas består af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), som dannes, når organisk materiale i form af eksempelvis gylle eller madaffald nedbrydes af bakterier i iltfrie tanke. Biogassen bruges til at producere el og varme, men kan også bruges som brændstof i biler eller distribueres via gasnettet.

Ifølge Bruno Sander Nielsen er det vigtigt med en fortsat udbygning af biogasproduktionen, fordi det er med til at fremme omstillingen fra fossile brændstoffer til grøn energi.

”Biogas er en del af den cirkulære økonomi, hvor vi recirkulerer og genanvender ressourcerne. På energisiden er biogas også en vigtig spiller, fordi vi kan levere energi, selv når vindmøller og solceller ikke producerer. Dermed er biogas med til at sikre forsyningssikkerheden.”

Selvom der med sidste års energiforlig er risiko for, at udbygningen af biogas går i stå, er Bruno Sander Nielsen alligevel optimistisk for fremtiden.

”Den nye regering har sat et markant mål om, at vi i Danmark skal have reduceret drivhusgasudslippet med 70 procent i 2030. Derfor er det oplagt at satse på en udbygning af biogas,” mener han.

Barriere for biogas i transportsektoren

Biogas kan være med til at bidrage til den grønne omstilling i to sektorer, der fylder meget på klimadagsordenen: landbruget og transportsektoren.

I landbruget er der et stort udslip af drivhusgasser fra husdyrgødningen, men biogasproduktionen samler gasserne op fra gylletankene og forhindrer udslippet. De opsamlede gasser kan så bruges til at erstatte fossil energi.

I transportsektoren kan biogas også spille en væsentlig rolle, idet gassen kan bruges som brændstof til den tunge transport. Men i øjeblikket er der en barriere, som forhindrer sektoren i at skifte fra dieselolie til biogas, mener Bruno Sander Nielsen.

”I dag er der så høje afgifter på biogas, at det ikke kan betale sig at udskifte diesellastbilerne med biogasdrevne biler. Derfor mener vi i Biogasbranchen, at man bør ligestille afgiftsbetalingen. Det ville give et markedstræk mod en grøn omstilling,” siger han og fortsætter:

”Når jeg taler med vognmænd, ønsker mange at omstille, og de møder også et markedskrav fra deres kunder om en grønnere transport. Med store køretøjer duer det ikke med el, så biogas er det eneste alternativ til diesel. Hvis man gør det rentabelt for transportsektoren at omstille til biogas, vil det gøre en stor forskel for klimaet,” siger han.

Next article